lnwshop logo

Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส

Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส
Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 1Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 2Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 3Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 4Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 5Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 6Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 7Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 8Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 9Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 10Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 11Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 12Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 13Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 14Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 15Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 16Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 17Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 18Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 19Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 20Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 21Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 22Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 23Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 24Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 25Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 26Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 27Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 28Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 29Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 30Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 31Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 32Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 33Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 34Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 35Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 36Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 37Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 38Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 39Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 40Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 41Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 42Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 43Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC) สุดยอดครีมบำรุงผิว จากเกาหลี ครีมบำรุงเพื่อเพิ่มพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส thumbnail 44
หมวดหมู่ สินค้าPROMOTION
ราคาปกติ 3,500.00 บาท
ลดเหลือ 2,900.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 16 ต.ค. 2558
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

Hybeauty Abalone Beauty Cream (ABC)

ครีมบำรุงเพื่อฟื้นพลังผิว พร้อมคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวสดใส

เนื้อครีมค่ะ ยืด ยัมมี่ ด้วยส่วนผสม ของ Snail secretion Filtrate
ลักษณะทั่วไปค้นพบว่า (Snail Mucus) สามารถนำมาใช้ในการสมานผิวที่มีร่องรอยของบาดแผลได้ คือประเทศชิลี ซึ่งการวิจัยทำให้

พบว่า ผิวของหอยทากและมนุษย์มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก แม้แต่ปริมาณคอลลาเจนและอิลาสติน การนำมาใช้กับ

ครีมบำรุงจะนำมาจาก เมือกขาว ๆ ที่เห็นเส้นทางของหอยทาก สิ่งนี้จะเป็นการช่วยปกป้องส่วนที่สัมผัสพื้นขณะที่หอยทากเดินนั่นเอง

ในประเทศเกาหลีใต้ ได้นำสารสกัดจากหอยทากมาใช้ในวงการเสริมความงามกันอย่างแพร่หลาย หอยทากที่นำมาใช้เป็นสารสกัดบำรุง

ผิวต้องมาจาก จ.กัมซาน แคว้นซุงนัม ซึ่งได้รับการรับรองว่าสะอาดและปลอดภัยที่สุด

 


ผลที่ได้รับ


1.ผิวหน้าดูออ่นกว่าวัย ทันที

2.ริ้วรอยเหี่ยวย่น แลดูจางลง

3.ใบหน้าดูชุ่มชื้น มีเงาเป็นประกาย

4.ผิวพรรณกระชับ เนียนใส เปล่งปลั่ง

5.ผิวหน้าเนียนเรียบ สว่างสดใส

6.แต่งหน้าติดทนนานมากยิ่งขึ้น

 

ส่วนผสมหลัก

Abalone extract

ลักษณะทั่วไป มีกระจายอยู่ทั่วโลก โดยมีขนาดต่างกันตามสภาพ ภูมิอากาศ

ขนาดใหญ่จะอยู่ในเขตอบอุ่น ขนาดเล็กจะอยู่ในเขตร้อนและหนาวจัด มีเปลือกหุ้มบางๆ ยอด

ด้านบนขอบจะมีรูทะลุ 6-7 รู เปลือกมีสีสันหลากหลาย เช่น เขียว ส้มน้ำตาล แดง อยู่ตาม

แนวปะการังน้ำตื้น 2 -10 เมตร เป็นสัตว์กินพืช ได้แก่ สาหร่ายสีแดง สาหร่ายสีเขียว และ

สาหร่ายเกือบทุกชนิด โดนการขูดพื้นผิวที่เดินผ่านไปเรื่อยๆ โดยออกหากินเวลากลางคืน ไม่

ชอบแสงแดด Abalone มีขนาดใหญ่ที่สุด พบได้ในแถบอเมริกาเหนือ ประเทศญี่ปุ่น และ

ประเทศเกาหลี(มีขนาด 4-10 ซม.) คุณสมบัติพิเศษ 1.คอลลาเจน สกัดเย็นจาก Abalone

สามารถเพิ่มความหนาแน่นให้กับผิวได้อย่างเนียนนุ่ม 2.อุดมไปด้วยอาหารผิวที่มีมากมาย

3.สามารถนำพาสารอาหาร ซึมสู่ผิวได้อย่างล้ำลึก ที่มาข้อมูล : ผศ.สุรินทร์ มัจฉาชีพ ภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิดรจน์ วิทยาเขตบางแสน

 

Snail secretion Filtrate

ลักษณะทั่วไป มีการค้นพบว่า เมือกของหอยทาก (Snail Mucus) สามารถนำมาใช้ในการ

สมานผิวที่มีร่องรอยของบาดแผลได้ คือประเทศชิลี 

ซึ่งการวิจัยทำให้พบว่า ผิวของหอยทากและมนุษย์มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก

แม้แต่ปริมาณคอลลาเจนและอิลาสติน การนำมาใช้กับครีมบำรุงจะนำมาจาก เมือกขาว ๆ ที่

เห็นอยู่เส้นทางของหอยทาก สิ่งนี้จะเป็นการช่วยปกป้องส่วนที่สัมผัสพื้นขณะที่หอยทากเดิน

นั่นเอง

ในประเทศเกาหลีใต้ ได้นำสารสกัดจากหอยทากมาใช้ในวงการเสริมความงามกันอย่างแพร่

หลาย หอยทากที่นำมาใช้เป็นสารสกัดบำรุงผิวต้องมาจาก จังหวัดกัมซาน แคว้นซุงนัม ซึ่งได้

รับการรับรองว่าสะอาดและปลอดภัยที่สุด

คุณสมบัติพิเศษ

1. กักเก็บความชุ่มชื้นได้มากถึง 1.5 เท่า
2. สมานผิวที่มีปัญหารอยแผลเป็น รอยสิว ผิวขาดการบำรุง ลดอาการระคายเคือง

Hydrolyzed Collagen

ลักษณะทั่วไป

“คอลลาเจน ไฮโดรไลเสท” ผลิตจากปลาทะเลน้ำลึก ซึ่งมีคอลลาเจนสูง โดยมีการสกัดผ่าน

กระบวนการเทคโนโลยีที่ละเอียด เพื่อให้ดูดซึมได้ดีขึ้นเมื่อเข้าผิว

คอลลาเจน พบได้ทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งจะสานกันเหมือนเป็นเส้นไยที่ถักทอเป็นเนื้อผ้า และ

เป็นที่เซลล์ใหม่ ๆ จะเจริญเติบโตได้ดี

คนเราจะสูญเสียคอลลาเจนตั้งแต่ อายุ 25 ปีขึ้นไป โดยประมาณ 1.5% นักวิจัยแนะนำว่า “คอ

ลลาเจนไฮโดรไลเสท” สามารถกระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนและดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว

ถึง 2 เท่า 

คอลลาเจนในผิวหนังมนุษย์มีลักษณะเหมือนกับคอลลาเจนที่พบในสัตว์ จึงเป็นเหตุผลที่มนุษย์สา

มารถใช้คอลลาเจนจากสัตว์ได้

คุณสมบัติพิเศษ

1. ช่วยอุ้มน้ำ เพื่อผิวที่มีความชุ่มชื้น

2. เสริมสร้างเส้นใยคอลลาเจนในผิวให้มีความหนาแน่น เนียนเรียบ

3. ด้วยเอนไซม์ ทำให้มีโมเลกุลขนาดเล็ก จึงมีประสิทธิภาพสูง ซึมสู่ชั้นผิวได้ทันที

Trehalose ทรีฮาโลส

(Trehalose) เป็นสารสกัดจากกุหลาบทะเลทราย (Rose of Jericho) มีความคงทนต่อ

สภาพอากาศที่แปรปรวน และนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำครีมบำรุง เมื่อซึมเข้าสู่ผิว จะตรง

เข้าไปจับคู่กับโมเลกุลน้ำในผิว ช่วยรักษาระดับคอลลาเจนของผิวให้คงอยู่ เนื่องมาจาก

คุณสมบัติในการปกป้องไฟโบลาสต์(Fibroblasts) ซึ่งมีหน้าที่สร้างคอลลาเจน ปกป้องการ

ทำร้าย DNA ภายในเซลล์ อันเกิดจากภาวะผิวหนังขาดน้ำ มากกว่า 98% เช่นเดียวกับกุหลาบ

ทะเลทราย

คุณสมบัติพิเศษ

1. ช่วยอุ้มน้ำในผิวได้นานกว่า เพื่อผิวที่มีความชุ่มชื่น

2. ปกป้องการโดนทำร้ายผิวจากมลภาวะสภาพอากาศ

3. มีความคงทนต่อสภาพอากาศ

 

สารสกัดอื่นๆ

Arbutin สารสกัดจากผลไม้ พืชธรรมชาติ 100% เพื่อช่วยปรับผิวหน้าให้กระจ่างสดใส

Niacinamide (Vitamin B3) วิตามินบี 3 ช่วยลดการส่งเม็ดสีไปยังผิวหนังชั้นบนสุด แต่ไม่ทำร้ายเมลานินในผิวหนังแท้

Tocopheryl Acetate (Vitamin-E) สารต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการโดนทำร้ายจากมลภาวะ เสมือนกำแพงปกป้องบนผิวหนังชั้น (Stratum corneum) ผิวหนังกำพร้า

คุณสมบัติพิเศษ

1. ช่วยปรับผิวหน้าให้กระจ่างสดใส

2. ปกป้องผิวที่โดนทำร้ายจากมลภาวะต่าง ๆ โดยทั่วไป

3. ชะลอริ้วรอยของวัย

 

วิธีการใช้

HYBEAUTY Aqua Cleanser => ทำความสะอาดผิวหน้าให้ทั่วใบหน้า

HYBEAUTY Aura Pure Essence => ทาเอสเซ้นท์ ทั่วใบหน้า เว้นบริเวณรอบดวงตา

HYBEAUTY Abalone Beauty Cream (ABC) => ทาครีม Abalone ให้ทั่วใบหน้าทันที

HYBEAUTY UV => ปกป้องแสงแดดยามเช้าด้วย UV

 

ผลที่ได้รับ

1.ผิวหน้าดูออ่นกว่าวัย ทันที

2.ริ้วรอยเหี่ยวย่น แลดูจางลง

3.ใบหน้าดูชุ่มชื้น มีเงาเป็นประกาย

4.ผิวพรรณกระชับ เนียนใส เปล่งปลั่ง

5.ผิวหน้าเนียนเรียบ สว่างสดใส

6.แต่งหน้าติดทนนานมากยิ่งขึ้น

 

Q & A ถาม-ตอบ

 

Q: ทำไมต้องหอยAbalone จากประเทศเกาหลี?

A: ด้วยสภาพอากาศและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ทำให้หอย Abalonตัวใหญ่แข็งแรง

 

Q: Abalone Beauty Cream ควรใช้ในขั้นตอนไหน และใช้อย่างไร

A: ทาครีมAbalone หลังจากที่ใช้เอสเซ้นท์เรียบร้อยแล้ว ทั้งเช้า และเย็น

 

Q: ผิวมัน ผิวแพ้ง่าย ใช้ได้หรือไม่?

A: Abalone Beauty Cream ใช้ได้ทุกสภาพผิว ด้วยส่วนผสมที่ออ่นโยนและสกัดจากธรรมชาติ

 

Q: สามารถใช้ร่ววมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้หรือไม่?

A: Abalone Beauty Cream สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ แต่เพื่อให้ได้ผลลัพที่ดี สมบูรณ์ แนะนำใช้คู่กับ HYBEAUTY Aura Pure Essence

 

 

hybeauty abalone beauty cream,abalone v-shape, abalone cream,ครีมร้อยไหม,ครีมหน้าเรียว,ครีมหน้าวีเชฟ,abc,อบาโลนครีม,อบาโลน วีเชพ,อาบาโลน,ไฮบิวตี้ อาบาโลน บิวตี้ ครีม,ไฮบิวตี้,hylife,hyli,hybeauty abalone beauty cream,abalone v-shape, abalone cream,ครีมร้อยไหม,ครีมหน้าเรียว,ครีมหน้าวีเชฟ,abc,อบาโลนครีม,อบาโลน วีเชพ,อาบาโลน,ไฮบิวตี้ อาบาโลน บิวตี้ ครีม,ไฮบิวตี้,hylife,hyli,hybeauty abalone beauty cream,abalone v-shape, abalone cream,ครีมร้อยไหม,ครีมหน้าเรียว,ครีมหน้าวีเชฟ,abc,อบาโลนครีม,อบาโลน วีเชพ,อาบาโลน,ไฮบิวตี้ อาบาโลน บิวตี้ ครีม,ไฮบิวตี้,hylife,hyli,hybeauty abalone beauty cream,abalone v-shape, abalone cream,ครีมร้อยไหม,ครีมหน้าเรียว,ครีมหน้าวีเชฟ,abc,อบาโลนครีม,อบาโลน วีเชพ,อาบาโลน,ไฮบิวตี้ อาบาโลน บิวตี้ ครีม,ไฮบิวตี้,hylife,hyli,hybeauty abalone beauty cream,abalone v-shape, abalone cream,ครีมร้อยไหม,ครีมหน้าเรียว,ครีมหน้าวีเชฟ,abc,อบาโลนครีม,อบาโลน วีเชพ,อาบาโลน,ไฮบิวตี้ อาบาโลน บิวตี้ ครีม,ไฮบิวตี้,hylife,hyli,hybeauty abalone beauty cream,abalone v-shape, abalone cream,ครีมร้อยไหม,ครีมหน้าเรียว,ครีมหน้าวีเชฟ,abc,อบาโลนครีม,อบาโลน วีเชพ,อาบาโลน,ไฮบิวตี้ อาบาโลน บิวตี้ ครีม,ไฮบิวตี้,hylife,hyli,hybeauty abalone beauty cream,abalone v-shape, abalone cream,ครีมร้อยไหม,ครีมหน้าเรียว,ครีมหน้าวีเชฟ,abc,อบาโลนครีม,อบาโลน วีเชพ,อาบาโลน,ไฮบิวตี้ อาบาโลน บิวตี้ ครีม,ไฮบิวตี้,hylife,hyli,hybeauty abalone beauty cream,abalone v-shape, abalone cream,ครีมร้อยไหม,ครีมหน้าเรียว,ครีมหน้าวีเชฟ,abc,อบาโลนครีม,อบาโลน วีเชพ,อาบาโลน,ไฮบิวตี้ อาบาโลน บิวตี้ ครีม,ไฮบิวตี้,hylife,hyli,hybeauty abalone beauty cream,abalone v-shape, abalone cream,ครีมร้อยไหม,ครีมหน้าเรียว,ครีมหน้าวีเชฟ,abc,อบาโลนครีม,อบาโลน วีเชพ,อาบาโลน,ไฮบิวตี้ อาบาโลน บิวตี้ ครีม,ไฮบิวตี้,hylife,hyli,hybeauty abalone beauty cream,abalone v-shape, abalone cream,ครีมร้อยไหม,ครีมหน้าเรียว,ครีมหน้าวีเชฟ,abc,อบาโลนครีม,อบาโลน วีเชพ,อาบาโลน,ไฮบิวตี้ อาบาโลน บิวตี้ ครีม,ไฮบิวตี้,hylife,hyli,hybeauty abalone beauty cream,abalone v-shape, abalone cream,ครีมร้อยไหม,ครีมหน้าเรียว,ครีมหน้าวีเชฟ,abc,อบาโลนครีม,อบาโลน วีเชพ,อาบาโลน,ไฮบิวตี้ อาบาโลน บิวตี้ ครีม,ไฮบิวตี้,hylife,hyli,

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-สามารถชำระเงินได้ด้วยการ โอนเข้าบัญชีธนาคาร

-สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบของPAYPAL 

นำบัตรเครดิตสมัครที่ www.paypal.com

-หลังชำระเงิน แนบหลักฐานการโอน ผ่านทางช่องทางติดต่อของร้าน

แนบเอกสารตรงเมนูด้านบน ((แจ้งชำระเงิน)) หรือ ช่องทางด้านล่างค่ะ

ธ.กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาคลองจั่น ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ออมทรัพย์
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาเซ็นจูรี่ พลาซ่า ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาสยามพารากอน ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาเซ็นจูรี่ ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

hybeauty abalone beauty creamabalone v-shapeabalone creamครีมร้อยไหมครีมหน้าเรียวครีมหน้าวีเชฟabcอบาโลนครีมอบาโลน วีเชพอาบาโลนไฮบิวตี้ อาบาโลน บิวตี้ ครีมไฮบิวตี้hylifehyli,hybeauty abalone beauty creamabalone v-shapeabalone creamครีมร้อยไหมครีมหน้าเรียวครีมหน้าวีเชฟabcอบาโลนครีมอบาโลน วีเชพอาบาโลนไฮบิวตี้ อาบาโลน บิวตี้ ครีมไฮบิวตี้hylifehyli,hybeauty abalone beauty creamabalone v-shapeabalone creamครีมร้อยไหมครีมหน้าเรียวครีมหน้าวีเชฟabcอบาโลนครีมอบาโลน วีเชพอาบาโลนไฮบิวตี้ อาบาโลน บิวตี้ ครีมไฮบิวตี้hylifehyli,hybeauty abalone beauty creamabalone v-shapeabalone creamครีมร้อยไหมครีมหน้าเรียวครีมหน้าวีเชฟabcอบาโลนครีมอบาโลน วีเชพอาบาโลนไฮบิวตี้ อาบาโลน บิวตี้ ครีมไฮบิวตี้hylifehyli,

 โอนก่อนเวลา 14.00 น. จัดส่งเวลา 16.30 น.

สต็อคจริงจัดส่งจริง จำหน่ายเฉพาะสินค้าแท้100%จากบริษัทเท่านั้น

กระทู้ล่าสุด

CATEGORY

Flag Counter

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านNarisze ผลิตภัณฑ์ความงาม ของแท้ 100%รับประกันความพอใจ รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
Narisze ผลิตภัณฑ์ความงาม ของแท้ 100%รับประกันความพอใจ รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
จำหน่ายเครื่องสำอาง อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ของแท้100%
เบอร์โทร : 0894105379 ครูแนน
อีเมล : narisetsy@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก